Delete a branch

Git, Repository, Branch · Apr 13, 2021

Deletes a local branch.

  • Use git branch -d <branch> to delete the specified local <branch>.
git branch -d <branch>
git checkout master
git branch -d patch-1 # Deletes the `patch-1` local branch

More like this